บรรยายธรรม ณ "ยุวพุทธิกสมาคมฯ" อบรมผู้บริหาร (หลักสูตร ๓ วัน) ๑๙-๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๒
๑. MP3 หลักการปฏิบัติธรรม (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๒) 24.9 MB
๒. MP3 สติปัฏฐาน ๔ (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๒) 30.7 MB
๓. MP3 ธรรมบรรยาย (เย็น) (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๒) 41.6 MB
๔. MP3 นำปฏิบัติ (นั่งสมาธิ) (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๒) 24.0 MB
๕. MP3 ปฏิจจสมุปบาท (๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๐) 45.3 MB
๖. MP3 ธรรมบรรยาย (เที่ยง) (๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๒) 32.8 MB
๗. MP3 ธรรมบรรยาย (ค่ำ) (๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๒) 27.7 MB
๘. MP3 นำปฏิบัติ (นั่งสมาธิ) (๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๒) 42.7 MB
๙. MP3 ธรรมบรรยาย (เช้า) (๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๒) 42.2 MB
๑๐. MP3 โอวาทปิดการอบรม (๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๒) 8.92 MB
 
 
  Copyright © 2009-2012 Phasornkaew.org/ Phakaew.org All Rights Reserved. Create and Maintained by Gai-U (Dhamma Aree Community)