JitdraThanee.com
Introduction
JitdraThanee's Logo  
introductionbiographygallerylearningcontactArt MediaUncle Gai-U Walking
 
JitdraThanee.com
     
 

JitdraThanee's Portrait
I was born July 26, 1972. Die..?
 
แนวความคิดในการสร้างงานศิลปกรรม

การทำงานศิลปะของผมส่วนใหญ่ จะเป็นการเก็บความประทับใจ จากเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงของชีวิต จากการอ่าน ฟัง หรือจากการประสบเรื่องราวดังกล่าวด้วยตนเอง การสังเกตความงามของธรรมชาติใกล้ตัว นำมาผสมผสานกับความถนัดทางศิลปะ และทัศนคติที่ตนเองมีแนวคิดร่วมอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากพุทธศาสนาและปรัชญาแบบตะวันออก ที่กล่าวถึงสัจธรรม ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์และธรรมขาติ และความต้องการหลุดพ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสาร


JitdraThanee's conceptual idea

Almost my work of art was inspired from my experience in each span of my life. Reading, listening even investigates it myself, to achieve the beauty of nature. My skill in art and the presently attitude, from Buddhism and Eastern philosophy that review about the truth, uncertain of life, nature and mankind to become one. The needs to breakthrough the circle of rebirth.

จิตรกร จิตรธานี (จิด-ตระ-ธานี) ธานี ชินชูศักดิ์
เกิด ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕  จ. อุทัยธานี
ที่อยู่ ๕๐๑/๑๑๑ ถนนรามอินทรา (กม.๔) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
การศึกษา ปวช.-ปวส. (เอกศิลปะไทย) วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี (เอกจิตรกรรมไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Email webmaster(a)jitdrathanee.com
สตูดิโอ แผนที่สตูดิโอ
   
 
รางวัลเกียรติยศ

๒๕๒๙ รางวัลอันดับ ๑ ประกวดภาพเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง
๒๕๓๑ รางวัลโล่เกียรติยศ อันดับ ๑ การประกวดออกแบบโปสเตอร์ "เที่ยวไทย วัยเยาว์" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒๕๓๔ รางวัลที่ ๓ ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี งานแสดงศิลปะนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
๒๕๓๗ รางวัลที่ ๑ และ ๒ ภาพเขียนแบบตราไปรษณียากรชุด "ทศชาติชาดก"
(เตมียชาดก,มหาชนกชาดก,สุวรรณสามชาดก,เนมีราชชาดก)
๒๕๓๘ รางวัลที่ ๑ และ ๒ ภาพเขียนแบบตราไปรษณียากรชุด "ทศชาติชาดก"
(มโหสถชาดก,จันทรกุมารชาดก,ภูริทัตชาดก,พรหมนารถชาดก)
๒๕๓๙ รางวัลที่ ๒ และ ๓ ภาพเขียนแบบตราไปรษณียากรชุด "ทศชาติชาดก"
(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร และ กัณฑ์สักกบรรพ)
   
  เกียรติประวัติ
๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานอนุโมทนาบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่ได้ให้การอนุเคราะห์ ร่วมสมทบทุนสร้าง "ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ร่วมพัฒนาสังคมไทย" ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
๒๕๔๓ ได้รับโล่เกียรติคุณจาก UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) ที่ได้บริจาคผลงานศิลปกรรม ในนิทรรศการ "ภาพแห่งการลี้ภัยในประเทศไทย" เพื่อนำรายได้สบทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ UNHCR
๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจาก สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสที่ให้การสนับสนุน ร่วมสมทบทุนสร้าง "หอสมุดสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี" ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
๒๕๔๗ ได้รับประกาศนียบัตร "ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านจิตรกรรม" จากวัดปัญญานันทาราม (สาขาวัดชลประทานรังสฤษฏ์) จ.ปทุมธานี

๒๕๔๘ ได้เกียรติรับเชิญ เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพวาดโครงการ "ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ ๑" (Color my Heart with Peace I) สำหรับเยาวชนอายุ ๔-๑๐ ปี ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จัดโดย สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) หนึ่งในองค์กรของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ, กรุงเทพฯ
๒๕๔๙ ได้เกียรติรับเชิญ เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพวาดโครงการ "ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ ๒" (Color my Heart with Peace II) สำหรับเยาวชนอายุ ๔-๑๐ ปี ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จัดโดย สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) หนึ่งในองค์กรของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ, กรุงเทพฯ
ได้เกียรติรับเชิญ เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๔" ภายใต้หัวข้อ "ระบายสี วาดความดี ถวายในหลวง" สำหรับเยาวชนที่พิการและด้อยโอกาส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี จัดโดย มูลนิธิสร้างเสริมไทย, กรุงเทพฯ
๒๕๕๐-๒๕๕๗ ได้เกียรติรับเชิญ เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพวาดโครงการ "ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ ๓ - ๑๐" (The 3rd - 10th Color my Heart with Peace ) สำหรับเยาวชนอายุ ๔-๑๐ ปี ใน ๔ ภูมิภาค ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จัดโดย สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ภายใต้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย), กรุงเทพฯ
 
to top

 
การแสดงผลงานศิลปกรรม

๒๕๓๑ แสดงงานโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "เที่ยวไทย วัยเยาว์" จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
๒๕๓๓-๒๕๓๔ แสดงงานศิลปะนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า
๒๕๓๗-๒๕๓๘ ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมไทยเรื่อง "๑๐๘ มงคล บนรอยพระพุทธบาท" ประดับเพดานห้องวิปัสสนา ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
๒๕๓๗-๒๕๓๙ แสดงงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย การสื่อสารแห่งประเทศไทย
๒๕๓๗ ร่วมแสดงผลงานชุด "พุทธลีลาในจินตนาการ" ณ หอศิลปอหิงสา จ.เชียงราย
๒๕๓๘ รับมอบหมายงานให้ออกแบบตราไปรษณียากรชุด วรรณคดีไทย จากบท พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑,๒,๕ และ ๖ (ประกอบด้วยเรื่อง รามเกียรติ์, อิเหนา,เงาะป่า และมัทนะพาธา)
๒๕๔๐ แสดงผลงานร่วมชุด "จิตรกรรมไทย ๒ จิตวิญญาณ" ณ โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม ๓ กรุงเทพฯ
๒๕๔๑ ร่วมแสดงผลงาน ชุด ช้างมงคลประจำทิศทั้ง ๘ นามหมู่ "ช้างอัฐทิศ" ในงานนิทรรศการ คาราวานช้างไม้ ณ โอเรียลเต็ลเพลส โรงแรมโอเรียลเต็ล ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
๒๕๔๒ ร่วมแสดงผลงาน "นิทรรศการศิลปกรรม ๗๒ ศิลปิน เทิดพระเกียรติในหลวง ๗๒ พรรษา" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา กรุงเทพฯ
๒๕๔๓ ร่วมแสดงผลงาน Soki's International Illustration Exchange Exhibition 'Sokism' 2000, at The WooDuk Gallery, Seoul, Korea
ร่วมแสดงผลงาน "ภาพแห่งการลี้ภัยในประเทศไทย" ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ UNHCR ณ หอศิลปนิทรรศมารศรี วังสวนผักกาด ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
๒๕๔๔ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "สานเกลียวศิลป์" ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
๒๕๔๔-๒๕๔๕ ร่วมแสดงผลงาน "2001-2002 International Illustration CyberNet Exhibition", at http://www.illusart.org/cyber/html/index.htm
๒๕๔๕ ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกับสังคม "๗๐ ปี ประชาธิปไตย ๗๐ ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง" ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ
๒๕๔๖ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "มหกรรมศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา" ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกับสังคม ๒๕๔๖ "๓๐ ปี ๑๔ ตุลา : เพื่อสันติภาพ เสรีภาพ มนุษยชาติ" ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ
๒๕๔๗ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย "ทักษิณาวรรต" ณ โรงแรมทริปเปิลทูสีลม ถนนสีลม กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี" ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "๕ ทศวรรษ มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป" ณ สีลม แกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปกับสังคม ๒๕๔๗ "๓๐ ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย : สายธาร ธรรมศิลป์" ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ
๒๕๔๘ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย กลุ่มทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๒ "ศิลป์บนเรือนไม้" ณ ๑๑ แกลเลอรี่ ซอยสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย กลุ่มทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๓ "นอกเหตุ เหนือผล" ณ The Gallery Hallway ชั้น ๒ และชั้น ๓, CRC Tower, All Seasons Place, ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
๒๕๔๙ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย กลุ่มทักษิณาวรรต ครั้งที่ ๔ "ความทรงจำจากท้องทะเล" ณ The Gallery Opium ถนนเทพประสิทธิ์ พัทยา จ.ชลบุรี
๒๕๕๐ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "โฉมหน้าศิลปิน" ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการ "ศิลปกับสังคม ๒๕๕๐" ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพฯ
๒๕๕๑ ร่วมแสดงนิทรรศการ "Boundless" ณ แกลเลอรี่ ภัทราวดีเธียเตอร์ ซอยวัดระฆัง ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมไทยประเพณี : อิทธิพลจากสมุดภาพไตรภูมิ "ไตรภูมิ" ณ หอศิลป์ สศธ. กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป ๕๕ ปี" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
๒๕๕๒ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "หยาดน้ำใจ จากปลายพู่กัน" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "สุนทรียะแห่งสรีระ" ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
แสดงผลงานเดี่ยว "จิด-ตระ-ธานี 1996-2009" ณ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพฯ
๒๕๕๕ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "ศิลปินร่วมสมัย รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น" ณ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพฯ
๒๕๕๗ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๒ เล่นสี" ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
๒๕๖๐ ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๓ ตามรอยสีไทย" ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ
 
to top
 
Artist JitdraThanee (Mr.Thanee Chinchusak)
Born July 26, 1972, Uthai Thani Province, Thailand
Address 501/111, Ramindra Rd. (km.4), Tharaeng, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand
Education Diploma (Traditional Thai Art), The College of Fine Arts, Bangkok.
B.F.A. (Traditional Thai Painting), Faculty of Fine & Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani Province
Email webmaster(a)jitdrathanee.com
Studio Studio's Map
   
 
A w a r d s


1986
1st Prize of Commemorating His Majesty the King, Group of Central High school

1988
1st Honorary Prize, of Designing Poster, Youth Travel Thailand Organized by Tourism Authority of Thailand

1991
3rd Prize, Traditional Thai Painting by Student of Fine Arts College

1994
1st and 2nd Prize, Postage Stamp Design Contest, The Ten Jataka Stories Series.
(Temiya Jataka, Mahajanaka Jataka, Suvannasam Jataka, Nemi Jataka)

1995
1st and 2nd Prize, Postage Stamp Design Contest, The Ten Jataka Stories Series.
(Mahosatha Jataka, Candakumara Jataka, Bhuridatta Jataka, Narada Jataka)

1996
2nd and 3rd Prize, Postage Stamp Design Contest, Tthe Ten Jataka Stories Series.
(Vessantara Jataka: Kumara & Sakka Chapter)
   
  Honours
1997 Honorary Award of Her Royal Highness Princess Soamsawali to recognition of your contribution to build the "Don Muang Youth Center" at The Association for the Promotion of Women's Status under the patronage of Her Royal Highness Princess Soamsawali, Bangkok
2000 Honorary Award of UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) to recognition of your contribution to the 25th Anniversary UNHCR in Thailand
2002 Honorary Award of H.H. the Supreme Patriarch to recognition of your contribution to build the "The Princess Mother Centenary Library" at Mahapajabati Theri College (the Buddhist Nun College) under the patronage of H.H. the Supreme Patriarch, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
2004 Honorary Award for "The Painter who promoted Buddhism" from Wat Panyanandaram (The Thai Buddhist Monastery), Pathum Thani Province, Thailand
 
to top

 
E x h i b i t i o n s

1988 Poster Designing Competition Project, "Youth Travel Thailand" Organized by Tourism Authority of Thailand and Thai Milk Industry Co., Ltd. at Central Plaza Ladprao, Bangkok
1990-1991 Exhibition of Art 1990-1991 by the Students of The College of Fine Arts, at The National Gallery, Chao Fah Rd., Bangkok
1994-1995 Traditional Thai Painting "108 auspicious images on the Buddha footprints", at Suan-Kaew Meditation Center, Choambung, Rachaburi Province
1994-1996 International Week of Letter Writing, Communication Authority of Thailand, Bangkok
1997 First Exhibition "Two souls and Minds in Thai Painting" at Montien Riverside Hotel, Rama III Rd., Bangkok
1998 Group Exhibition "Wooden Elephants Exhibition" at Oriental Place, Oriental Hotel, Charoen Krung Rd., Bangkok
1999 Group Exhibition "Art Exhibition of 72 Artists on the Celebrate The Auspicious Occasion of His Majesty The King's 6th Cycle Birthday Anniversary" at Central City Bangna Shopping Center, Bangkok
2000 Group Exhibition "Soki’s International Illustration Exchange Exhibition 2000", at The WooDuk Gallery, Seoul, Korea
Group Exhibition "Images - - Refuge in Thailand" The Painting Exhibition in commemoration of the 25th Anniversary of cooperation between the Royal Thai Government and UNHCR, at The Suan-Pakkad Palace Museum, Sriayudhaya Rd., Bangkok
2001 Group Exhibition "Inconjunction To Art" Art Exhibition at Imperial Queen's Park Hotel, Sukhumvit Rd., Bangkok
2001-2002 Online Group Exhibition "2001-2002 International Illustration CyberNet Exhibition", at http://www.illusart.org/cyber/html/index.htm
2002 Social Art Exhibition "70 Years of Thai Democracy" at Pridi Banomyong Institute, Sukhumvit Rd. (Thong lor), Bangkok
2003 Group Exhibition "Seacon Square Art Exposition" to celebrate the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 4th Cycle Birthday Anniversary, at Seacon Square Shopping Complex, Bangkok
Social Art Exhibition "Social Art 2003 for Peace, Freedom and Humanity" at Pridi Banomyong Institute, Sukhumvit Rd. (Thong lor), Bangkok
2004 Group Exhibition "Thaksinawat" at Triple Two Silom Boutique Hotel, Silom Rd., Bangkok
Group Exhibition "Seacon Square Art Exposition for The Queen" to celebrate the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 6th Cycle Birthday Anniversary, at Seacon Square Shopping Complex, Bangkok
Group Exhibition "The 5 Decade Anniversary - The College of Fine Arts Exhibition" at The Silom Galleria, Silom Rd., Bangkok
Social Art Exhibition "Social Art 2004 : Stream, Dharma, Art" at Pridi Banomyong Institute, Sukhumvit Rd. (Thong lor), Bangkok
2005 Thaksinawat Group :Thai Contemporary Art Exhibition #2 "Art at Thai teak wood house" at 11 Gallery, Sukhumvit 11 Rd., Bangkok
Thaksinawat Group :Thai Contemporary Art Exhibition #3 "Besides & Beyond" at The Gallery Hallway 2nd & 3rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok
2006 Thaksinawat Group :Thai Contemporary Art Exhibition #4 "Memories by the sea" at The Gallery Opium, Thepprasit Rd., Pattaya City, Chonburi Province
2007 Group Exhibition "Artist Self Portrait" at The Silom Galleria, Silom Rd., Bangkok
Social Art Exhibition "Social Art 2007" at Pridi Banomyong Institute, Sukhumvit Rd. (Thong lor), Bangkok
2008 Group Exhibition "Boundless" at The Gallery of Patravadi Theatre, Soi Wat Rakang, Arun Amarin Rd., Bangkok
Group Exhibition "Tribhumi" (Traditional Thai Painting Inspired by the Buddhist Cosmology), at OCAC Art Gallery, Bangkok
Group Exhibition "Visual Arts Festival : 55th Anniversary of the College of Fine Arts" at The Queen's Gallery, Ratchadamnoen Klang Rd., Bangkok
2009 Group Exhibition "The Art of Giving" at The Queen's Gallery, Ratchadamnoen Klang Rd., Bangkok
Group Exhibition "Aesthetics of Body" at The Silom Galleria, Silom Rd., Bangkok
Solo Exhibition "Jitdrathanee 1996-2009" at The River City Shopping Complex, Si Phraya Rd., Bangkok
2012 Group Exhibition "Contemporary Artists Flight for The Flood" at The National Gallery, Chao fa Rd., Bangkok
Group Exhibition "Jitdrathanee : 1st Dhamma Art Exhibition, The Cycle of Rebirth (Drawing)" at The River City Shopping Complex, Si Phraya Rd., Bangkok
2014 Group Exhibition "Jitdrathanee : 2nd Dhamma Art Exhibition, The Cycle of Rebirth (Joyful Painting)" at The Seven Art Gallery, Sathon Rd., Bangkok
2017 Group Exhibition "Jitdrathanee : 3rd Dhamma Art Exhibition, The Cycle of Rebirth (Following Thai Colours)" at Museum Siam, Sanam Chai Rd., Bangkok
 
to top
 
 
Histats Created: Mon, 6 Dec.2010
     
  Create and Maintained by JitdraThanee  © 1999-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved.  Best viewed: 1280 x 800 pixels.