Poh Kai-U luck kid
Online ListeningBackประติมากรรมรูปเหมือน พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
โดยประติมากร อ.บำรุงศักดิ์ กองสุข
 

 
เสียงธรรมคัดสรรโดย พ่อไก่อู (ธานี ชินชูศักดิ์) ขออนุโมทนาแด่ผู้ให้เสียงธรรมอันไพเราะนี้ เพื่อเป็นธรรมะบรรณาการแด่พุทธศาสนิกชนทุกท่านครับ : JitdraThanee